V Britofu dela napredujejo po terminskem načrtu

Mestna občina Kranj je z izvajalcem gradbenih del v okviru projekta GORKI2 letos aprila začela gradbena dela v eni izmed dveh aglomeracij. Po dobrih dveh mesecih – po zagotovilih izvajalca Riko, d. o. o. – dela dobro napredujejo in potekajo po načrtih ter skladno z zastavljenim terminskim načrtom.

Gradbena dela v aglomeraciji Britof-Predoslje potekajo skladno s terminskim načrtom

Izvedenega je že nekaj več kot 1,8 km fekalnega kanala, 1,3 km meteornega kanala in 1,2 km vodovoda. Spomnimo, da bodo prebivalci v naseljih Britof, Predoslje in Orehovlje v okviru projekta GORKI2 pridobili skupno 12,7 km fekalne kanalizacije in pet črpališč odpadne vode, dobrih 10 km vodovodnega omrežja, dograjene pa bo tudi 8,6 km meteorne kanalizacije.

Tudi vi spremljajte potek del

Mestna uprava vse občane in občanke, ki živijo v neposredni bližini gradbišča, poziva k razumevanju. Med samo gradnjo je namreč življenje na tem območju nekoliko spremenjeno, predvsem pa zahteva prilagoditve, obvoze in počasnejši promet. Hkrati mestna uprava vabi k spremljanju aktualnih informacij na spletni strani projekta (www.gorki2.si), kjer so zbrana najpogostejša vprašanja, ki jih zastavljajo občani in naslavljajo na investitorja ter Mestno občino Kranj, skupaj z odgovori.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti in prednostne naložbe Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve.

Ključne besede: