Pogosta vprašanja

Pogosta vprašanja so tista, ki jih občani naseljih Britof in Predoslje oz. Mlaka zastavljajo najpogosteje.

Na zastavljena vprašanja so pripravljeni kratki in preprosti odgovori, ki so vam lahko v pomoč pri razumevanju poteka projekta. Odgovori so zgolj informativne narave.

Britof-Predoslje

Kaj bo zgrajeno v naseljih Britof, Predoslje in Orehovlje?

V naseljih Britof, Predoslje in Orehovlje bodo potekala naslednja dela:

  • zgrajeno bo približno 12,7 km fekalne kanalizacije, vključno s petimi črpališči,
  • obnovljeno bo vodovodno omrežje v dolžini 10,7 km,
  • zgrajena bo meteorna kanalizacija v dolžini 8,6 km,
  • zgrajena bo javna razsvetljava v dolžini 2,2 km,
  • na novo bo zgrajen pločnik v Britofu (z gradnjo pločnika v dolžini približno 250 m bosta povezana že zgrajena pločnika na SV in JV strani omenjenega odseka ceste, zagotovljena pa bosta trajna prometna varnost in nemoten dostop prebivalcem do njihovih domov v tem delu naselja).

Kdo je izvajalec del in kdo opravlja nadzor?

Dela izvaja podjetje Riko, d. o. o., s partnerjem Pirc gradnje, d. o. o. Nadzor izvaja podjetje Proplus inženiring, d. o. o.

Na koga se lahko obrnem v primeru dodatnih vprašanj glede gradnje?

Za dodatne informacije se lahko obrnete neposredno na izvajalce in nadzornike:

  • predstavnika izvajalca: Alen Slavinc (041 805 005) in Renato Jovičić (040 572 999),

  • predstavnik strokovnega nadzora (Proplus, d. o. o.): Pavel Brglez (031 385 234).

Kdaj bodo dela zaključena?

Zaključek del je predviden konec leta 2020.

Ali je pri izvedbi gradbenih del predvidena sočasna gradnja preostale infrastrukture?

Vsi zunanji upravljavci infrastrukturnih vodov, ki svojih vodov še nimajo v cestnem telesu in so izkazali interes, so bili obveščeni o nameravanih posegih, ki bi lahko vplivali tudi na umeščenost njihovih vodov.

Mlaka pri Kranju

Kaj bo zgrajeno v naselju Mlaka pri Kranju?

Investicija v komunalno infrastrukturo na območju Mlake pri Kranju bo obsegala približno 4,3 km fekalne kanalizacije. Hkrati bo obnovljeno tudi vodovodno omrežje v dolžini približno 4,3 km in zgrajeni meteorna kanalizacija dolžine približno 3,6 km ter manjkajoča javna razsvetljava.

Kdo je izvajalec del in kdo opravlja nadzor?

Dela izvaja podjetje Riko, d. o. o., s partnerjem Pirc gradnje, d. o. o. Nadzor izvaja podjetje Proplus inženiring, d. o. o.

Kdaj bodo dela zaključena?

Zaključek del je predviden konec leta 2020.

Ali je pri izvedbi gradbenih del predvidena sočasna gradnja preostale infrastrukture?

Vsi zunanji upravljavci infrastrukturnih vodov, ki svojih vodov še nimajo v cestnem telesu in so izkazali interes, so bili obveščeni o nameravanih posegih, ki bi lahko vplivali tudi na umeščenost njihovih vodov.

Kje lahko pridobim informacije o cestnih zaporah in moteni oskrbi z vodo v naselju Mlaka pri Kranju?

Vse te informacije lahko najdete na spletni strani Mestne občine Kranj (www.kranj.si) in na spletni strani projekta GORKI2 (www.gorki2.si). Objavljene bodo tudi v lokalnih medijih.

Potrebujete dodatne informacije?