Odmera komunalnega prispevka v naselju Mlaka pri Kranju

Komunalni prispevek se odmerja na podlagi novega Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: odlok).

Novi odlok je bil potreben zaradi spremembe državne zakonodaje (natančneje je popisano na koncu novice)*, zato je bilo treba uskladiti dotlej veljavni Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: stari odlok).

Tako se zdaj komunalni prispevek odmerja na podlagi novega Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Kranj. Pri pripravi novega odloka se je upoštevalo izhodišče, da se višina komunalnega prispevka za vse vrste stavb v največji možni meri ohrani tako za novogradnje kot tudi za izboljšanje opremljenosti stavbnih zemljišč.

Bistvene spremembe v določilih med starim in novim odlokom so v različnih merilih za odmero komunalnega prispevka, ki jih določajo državni predpisi, in sicer: 

  • za velikost stavbe se upošteva bruto in ne neto tlorisna površina
  • gradbena parcela v primeru izboljšanja opremljenosti stavbnih zemljišč je določena kot površina zemljišča pod stavbo, pomnožena z računskim faktorjem površine. Vrednost tega se je prilagodila tako, da je čim bolj podoben površini minimalne gradbene parcele, povzete iz prostorskega akta, ki se je doslej uporabljala kot merilo pri izračunu komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti na podlagi starega odloka
  • stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere so povzeti po Pravilniku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 66/18).
  • na novo se uvaja prispevna stopnja zavezanca; višina komunalnega prispevka, odmerjenega po starem odloku, se ohranja tudi v novem

Kadar se zemljišče opremi z dodatno vrsto komunalne opreme, na katero se obstoječi objekt doslej ni mogel priključiti oziroma je ni mogel uporabljati, se komunalni prispevek odmeri zaradi izboljšanja opremljenosti zemljišča. Zavezanec za plačilo odmerjenega komunalnega prispevka je lastnik objekta, ki se na novo priključuje na javno kanalizacijsko omrežje.

Komunalni prispevek bo odmeril občinski organ z odločbo po uradni dolžnosti, kar pomeni da zavezancem ni treba vlagati vlog.

Podatke o zmogljivosti in namembnosti objekta, potrebni za izračun komunalnega prispevka, bodo pridobili iz uradnih nepremičninskih evidenc, podatek o lastništvu in deležu lastništva pa iz zemljiške knjige. Komunalni prispevek bodo izračunali sorazmerno glede na lastniški delež na stavbi.

Vsem obstoječim stavbam, ki prenehajo z uporabo lastnih individualnih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadne vode in se priključijo na javno kanalizacijsko omrežje, se prizna minula vlaganja v lastne individualne sisteme.  Na podlagi primerjave izračunanih komunalnih prispevkov po starem in novem odloku, se je upoštevalo izhodišče, da se z novim odlokom ohrani podobno višino komunalnega prispevka glede na stari odlok, zato se je višina priznanih minulih vlaganj računsko prilagodila. Ohranilo se je tudi določilo o obročnem odplačevanju komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje.

Višina komunalnega prispevka za stanovanjski objekt na podlagi povprečnih površin parcel (372,00 m2) in bruto tlorisnih površin stavb (278,00 m2) v naselju Predoslje tako s priznanimi vlaganji znaša 1.676,90 evrov.

Za vse stavbe na območju, ki se bodo priključile na javno kanalizacijsko omrežje, bodo njihovi lastniki prejeli informativne izračune o odmeri komunalnega prispevka, v katerih bodo natančneje opredeljena individualna merila, izračuni in druge informacije.


*
Novi odlok je bil potreben zaradi spremembe državne zakonodaje, Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19). Slednja sta na novo opredelila vsebine odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, zato je bilo treba uskladiti Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 71/2014, 30/2015 – sprememba, 49/16 – dopolnitev, 1/18 – dopolnitev).

 

Ključne besede: