Gorki2

Predstavitev projekta

Projekt Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop (2. faza), krajše poimenovan GORKI2 (2. sklop, 2. faza) oziroma GORKI2, je projekt celovitega sistema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v dveh aglomeracijah: aglomeraciji Britof-Predoslje in aglomeraciji Mlaka pri Kranju. Vzporedno z gradnjo komunalne infrastrukture za odvajanje odpadne vode bo na omenjenih območjih obnovljen javni vodovod. Zgrajeni bosta meteorna kanalizacija (za odvajanje meteorne vode z javnih površin) in javna razsvetljava. S projektom GORKI2 smo na omenjenih območjih še korak bliže temu, da dobimo urejen in ekološko sprejemljiv način odvajanja in čiščenja odpadnih voda.


Predstavitev stanja

Projekt se bo izvajal v delih aglomeracij Britof-Predoslje in Mlaka pri Kranju, ki kanalizacije še nimajo urejene v celoti. V aglomeraciji Britof-Predoslje je bila v letu 2015 na javno kanalizacijo priključena dobra tretjina (33,21 %) prebivalcev, v aglomeraciji Mlaka pri Kranju pa 60,15 % prebivalcev. Skladno z Direktivo 91/271/EGS o čiščenju komunalne odpadne vode morata obe omenjeni aglomeraciji zagotoviti opremljenost z odvajanjem in čiščenjem za najmanj 97 % obremenitve. Danes, pred projektom, so namreč odpadne vode speljane v individualne greznice.


Kaj v Kranj prinaša celotni projekt GORKI2?

Z obsežnimi gradbenimi deli bomo v obeh aglomeracijah skupno 2.664 prebivalcem zagotovili boljše življenjske pogoje ter vzpostavili pogoje za čisto in zdravo okolje. Do leta 2020 bomo zagotovili:

 • najmanj 95-odstotno priključenost na enoten kanalizacijski sistem, ki se zaključuje s Centralno čistilno napravo Kranj, in sicer na območjih Mlake in Britofa ter v naseljih Orehovlje in Predoslje,
 • najmanj 97-odstotno opremljenost območij z odvajanjem in čiščenjem komunalnih odpadnih voda,
 • zgrajenih bo nekaj več kot 17 kilometrov kanalizacijskega omrežja,
 • na območju aglomeracije Britof-Predoslje bo zgrajenih pet črpališč za odpadne vode,
 • poleg infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda bo na tem območju obnovljen tudi vodovod, obnovljeni in dograjeni pa bosta tudi meteorna kanalizacija ter javna razsvetljava. Dodatno bo na delu nevarnega cestišča v Britofu zgrajen pločnik.


V skladu z evropskimi direktivami je glavni cilj naložbe zmanjšanje vplivov na okolje v aglomeracijah, katerih obremenitev je večja od 2.000 PE.

Strateški cilji investicijskega projekta:

 • zmanjšanje emisij v vode zaradi realizacije gradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda,
 • usposobitev kanalizacijskega sistema v porečju Save v skladu z okoljskimi zahtevami in operativnimi programi,
 • izboljšanje stanja komunalne infrastrukture.

Operativni cilji:

 • zmanjšanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaženja za 3.094 PE (populacijskih enot) v letu 2020,
 • priključitev dodatnih 2.664 prebivalcev na sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Mestni občini Kranj,
 • gradnja kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini 17.064 metrov.


Mestna občina Kranj bo na trasi novozgrajene kanalizacije z lastnimi sredstvi dosegla še naslednje cilje:

 • obnovo vodovodnega omrežja v skupni dolžini 15.052 metrov,
 • gradnjo meteorne kanalizacije v skupni dolžini 13.523 metrov,
 • obnovo in dogradnjo javne razsvetljave v skupni dolžini 5.830 metrov.

 

Vrednost investicije in finančni viri

Projekt, ki nam bo omogočil sodobno in kakovostno oskrbo z vodo ter neoporečno odvajanje in čiščenje odpadnih voda, je obsežen, dolgoročen in zahteven tudi s finančnega vidika. Vrednost celotnega projekta GORKI2 je ocenjena na nekaj več kot 16,5 milijona evrov, za projekt pa bo Mestna občina Kranj pridobila tudi sredstva Republike Slovenije in Evropske unije, in sicer iz Kohezijskega sklada.

 

Operacijo GORKI2 delno financirajo Mestna občina Kranj, Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti ter prednostne naložbe Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve.

 

Stroški izvedbe dela fekalne kanalizacije s pripadajočo cesto, s katero bo po zaključku operacije upravljala Komunala Kranj, bodo v določenem deležu sofinancirani iz sredstev Kohezijskega sklada Evropske unije in Republike Slovenije, stroške s preostalo komunalno vodo pa bo v celoti pokrila Mestna občina Kranj.

Vrednost celotne investicije GORKI2 je 16,5 milijona evrov (z DDV). Upravičeni stroški operacije znašajo nekaj manj kot 8 milijonov evrov (brez DDV). Prispevek na programskem območju Republike Slovenije znaša nekaj več kot 6,5 milijona evrov (prispevek Evropske unije iz Kohezijskega sklada je nekaj več kot 5,6 milijona evrov, pripadajoča udeležba Republike Slovenije pa znaša nekaj manj kot milijon evrov).

 

Časovni mejniki projekta GORKI2 (2017–2019):

 • MO Kranj je konec leta 2015 zaključila prvo fazo projekta GORKI. Velik del kranjske občine – gre za območja Bitnje-Šutna-Žabnica, Kranj in Kokrica – je pridobil sodobno kanalizacijsko infrastrukturo v projektu GORKI2 (2. sklop, 1. faza). Pomemben del je v takratnem projektu predstavljala tudi nadgrajena in rekonstruirana Centralna čistilna naprava Kranj.
 • Maj 2017: MESTNA OBČINA KRANJ PREJME ODLOČITEV O PODPORI za projekt GORKI2 (2. sklop, 2. faza).
 • 7. junij 2017: MESTNA OBČINA KRANJ OBJAVI JAVNA NAROČILA za skupno tri razpise: za informiranje, za izbor izvajalca gradbenih del in za nadzor. Izvajalca za informiranje in nadzor sta bila izbrana ob prvem razpisu.
 • April 2018: NOVO JAVNO NAROČILO ZA GRADNJO. Po prejetju soglasja s strani Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije je bilo objavljeno novo javno naročilo za izvedbo gradbenih del za projekt GORKI2.
 • December 2018: ODLOČITEV DKOM O IZBIRI IZVAJALCA GRADENJ. S sklepom DKOM je bila potrjena izbira izvajalca za gradnjo komunalne infrastrukture na območju Britof-Predoslje.