Vrednost investicije in finančni viri

Vrednost investicije in finančni viri

Operacijo GORKI2 delno financirajo Mestna občina Kranj, Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se namreč izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi “Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti” ter prednostne naložbe “Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve”.

Stroški izvedbe dela fekalne kanalizacije s pripadajočo cesto, s katero bo po zaključku operacije upravljala Komunala Kranj, bodo v določenem deležu sofinancirani iz sredstev Kohezijskega sklada Evropske unije in Republike Slovenije, stroške s preostalo komunalne vode pa bo v celoti pokrila Mestna občina Kranj.

Vrednost celotne investicije GORKI2 je 16,5 milijona evrov (z DDV). Upravičeni stroški operacije znašajo nekaj manj kot 8 milijonov evrov (brez DDV). Prispevek na programskem območju Republike Slovenije znaša nekaj več kot 6,5 milijona evrov (prispevek Evropske unije iz Kohezijskega sklada je nekaj več kot 5,6 milijona evrov, pripadajoča udeležba Republike Slovenije pa nekaj manj kot milijon evrov).