Predstavitev, prednosti in cilji

Kratka predstavitev stanja:

Del naselja Mlaka pri Kranju ima že zgrajen ločen fekalni in mešan kanalizacijski sistem. V aglomeraciji ID20590 Mlaka pri Kranju je bilo v letu 2015 priključeno na javno kanalizacijo 60,15 % prebivalcev.

 

Prednosti za krajane:

V okviru projekta bo do leta 2020 na območju aglomeracije:

  • zgrajenih 4,3 kilometra fekalne kanalizacije,
  • obnovljenih 4,3 kilometra vodovodnega omrežja,
  • dograjenih 3,6 kilometra meteorne kanalizacije,
  • dodatno dograjena manjkajoča javna razsvetljava.

 

Kaj v Kranj prinaša celotni projekt GORKI2?

Z obsežnimi gradbenimi deli bomo v obeh aglomeracijah skupno 2.664 prebivalcem zagotovili boljše življenjske pogoje ter vzpostavili pogoje za čisto in zdravo okolje. Do leta 2020 bomo zagotovili:

  • najmanj 95-odstotno priključenost na enoten kanalizacijski sistem, ki se zaključuje s Centralno čistilno napravo Kranj, in sicer tako na območju Mlake kot tudi na območju Britofa in Predoselj,
  • najmanj 97-odstotno opremljenost območij z odvajanjem in čiščenjem komunalnih odpadnih voda,
  • zgrajenih bo nekaj več kot 17 kilometrov kanalizacijskega omrežja,
  • zgrajenih bo pet črpališč odpadne vode, ki se bodo priključila na obstoječi kanalizacijski sistem z obstoječo centralno čistilno napravo v Kranju,
  • poleg infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda bo na območju obnovljen tudi vodovod. Obnovljeni in dograjeni bosta tudi meteorna kanalizacija ter javna razsvetljava. Dodatno bo na delu nevarnega cestišča v Britofu zgrajen pločnik.