Pogosta vprašanja

Pogosta vprašanja so tista, ki jih občani v naselju Mlaka pri Kranju zastavljajo najpogosteje.

Na zastavljena vprašanja so pripravljeni kratki in preprosti odgovori, ki so vam lahko v pomoč pri razumevanju poteka projekta. Odgovori so zgolj informativne narave.

Kaj bo zgrajeno v naselju Mlaka pri Kranju?

Investicija v komunalno infrastrukturo na območju Mlake pri Kranju bo obsegala približno 4,3 km fekalne kanalizacije. Hkrati bo obnovljeno tudi vodovodno omrežje v dolžini približno 4,3 km in zgrajeni meteorna kanalizacija dolžine približno 3,6 km ter manjkajoča javna razsvetljava.

Kdo je izvajalec del in kdo opravlja nadzor?

Dela izvaja podjetje Riko, d. o. o., s partnerjem Pirc gradnje, d. o. o. Nadzor izvaja podjetje Proplus inženiring, d. o. o.

Kdaj bodo dela zaključena?

Zaključek del je predviden konec leta 2020.

Ali je pri izvedbi gradbenih del predvidena sočasna gradnja preostale infrastrukture?

Vsi zunanji upravljavci infrastrukturnih vodov, ki svojih vodov še nimajo v cestnem telesu in so izkazali interes, so bili obveščeni o nameravanih posegih, ki bi lahko vplivali tudi na umeščenost njihovih vodov.

Ali bodo vozni redi avtobusov spremenjeni?

Sprememb voznega reda avtobusov ne načrtujemo. Avtobusi javnega potniškega prometa bodo v času gradnje vozili po običajnih trasah in voznih redih, saj popolnih zapor na teh trasah ne bo, možne pa so kratkotrajne polovične zapore. Tudi šolski avtobusi bodo večinoma vozili po obstoječih trasah in urnikih. V primeru morebitnih trenutnih sprememb bomo o tem obvestili šole.

Kje lahko pridobim informacije o cestnih zaporah in moteni oskrbi z vodo v naselju Mlaka pri Kranju?

Vse te informacije lahko najdete na spletni strani Mestne občine Kranj (www.kranj.si) in na spletni strani projekta GORKI2 (www.gorki2.si). Objavljene bodo tudi v lokalnih medijih.

Ali je priklop na javno kanalizacijo obvezen?

Da. Na območju poselitve, kjer se na novo zgradi javna kanalizacija, je uporabnik dolžan greznico opustiti in se v roku šestih mesecev po prejemu obvestila o obvezni priključitvi priključiti na javno kanalizacijo. Uporabnik mora greznico očistiti in zasuti ali pa jo lahko uporabi za drug namen (npr. kot zbiralnik vode – deževnice).

Kdaj bo mogoč priklop na novo kanalizacijsko omrežje?

Priklop na novo kanalizacijsko omrežje bo mogoč takoj, ko bo za posamezni vod pridobljeno uporabno dovoljenje. Priključitev na javno kanalizacijsko omrežje uporabnik izvede na podlagi pisnega soglasja izvajalca javne službe. Po Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju Mestne občine Kranj je skrajni rok za priključitev šest mesecev.

Kdo krije strošek hišnega priključka?

Strošek izgradnje hišnega priključka krije lastnik objekta. Izvede ga lahko v lastni režiji ali z izvajalcem po lastni izbiri.

Kako vplivajo pridobljena nepovratna sredstva na višino komunalnega prispevka?

Pridobitev nepovratnih sredstev iz kohezijskega sklada in državnega proračuna seveda vpliva na višino komunalnega prispevka. Ta je nižji, kot bi bil, če bi infrastrukturo gradili v lastni režiji.

Kaj je aglomeracija?

Aglomeracija je območje poselitve, kjer sta poseljenost ali izvajanje gospodarske ali druge dejavnosti zgoščena tako, da sta mogoča zbiranje komunalne odpadne vode v kanalizacijo in njeno odvajanje po kanalizaciji v komunalno čistilno napravo ali na končno mesto izpusta.

Aglomeracije se določijo na podlagi gostote obremenjenosti in skupne obremenitve zaradi nastajanja komunalne odpadne vode na podlagi števila stalno prijavljenih prebivalcev v posamezni kvadratni celici s površino 100 m × 100 m, pri čemer je en stalno prijavljen prebivalec en PE.

Aglomeracija Mlaka pri Kranju zajema naselje Mlaka.

O aglomeracijah si lahko več preberete tudi na spletni strani: http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/medijsko_sredisce/2017/03_Marec/1-Aglomeracije_novelacija-2017.pdf.

Kaj je ID aglomeracije?

ID je identifikacijska številka veljavne aglomeracije. Številko in obseg aglomeracije določita Ministrstvo za okolje in prostor.

Kaj je PE?

Populacijski ekvivalent (PE) je enota za obremenjevanje vode z organskimi biološko razgradljivimi snovmi, ki ustreza onesnaženju, ki ga v enem dnevu povzroči en prebivalec.

Kakšna je razlika med primarnim in sekundarnim vodom kanalizacije?

Primarni vod je v primeru našega sistema »glavna žila« kanalizacije, ki se zaključi v Centralni čistilni napravi v Kranju, sekundarni vod pa predstavlja »drugi nivo« kanalizacije, na katerega se bodo priklapljali posamezni hišni priključki.

Kaj je prepovedano odlagati ali spuščati v javno kanalizacijo?

Odpadna voda ne sme vsebovati sestavin, ki bi škodovale okolju, objektom in napravam javne kanalizacije ter delavcem, ki vzdržujejo kanalizacijsko omrežje. V kanalizacijo je prepovedano odvajati:

 1. strupene snovi,
 2. odpadna topila,
 3. snovi, ki razvijajo strupene pline ali eksplozijske mešanice,
 4. jedke snovi (kisline, alkalije in soli),
 5. maščobe in odpadno olje,
 6. trdne snovi (npr. ostanki hrane, pepel, kosti, gnoj, rastlinski ostanki, trupla poginulih živali),
 7. mavec, pesek, tekstil, les, perje, dlako, steklo, žagovino, plastiko ali druge predmete,
 8. radioaktivne snovi,
 9. kužne snovi,
 10. odpadno vodo iz gnojišč, silažno vodo,
 11. sveže ali pregnito blato iz greznic,
 12. zmlete ali zdrobljene trdne odpadke (montaža nožnih sekal na iztoku v fekalno kanalizacijo je prepovedana),
 13. druge snovi, ki jih je v skladu s predpisi o emisijah snovi prepovedano odvajati v javno kanalizacijsko omrežje.

Živim v Mlaki pri Kranju, prosim za pojasnilo glede komunalnega prispevka.

Vsem obstoječim stavbam, ki prenehajo z uporabo lastnih individualnih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadne vode in se priključijo na javno kanalizacijsko omrežje, se prizna minula vlaganja v lastne individualne sisteme v višini 35 % komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo. Priznanje vlaganj velja za obstoječe gradnje, ne pa tudi pri novogradnjah.

Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Mestno občino Kranj hkrati omogoča fizičnim osebam odplačevanje komunalnega prispevka v največ 24 zaporednih mesečnih obrokih, vendar najmanjši znesek obroka ne sme biti nižji od 40 EUR.

Potrebujete dodatne informacije?