Predstavitev, prednosti in cilji

Britof - Predoslje

Kratka predstavitev stanja:

Območje aglomeracije Britof-Predoslje sestavljajo naselja Britof, Orehovlje in Predoslje. Gre tako za zazidana kot tudi za nezazidana stavbna zemljišča. V letu 2015 je bila na javno kanalizacijo priključena dobra tretjina (33,21 %) prebivalcev. Obstoječi način odvajanja odpadnih vod je večinoma neprimeren. Del naselja Britof ima namreč zgrajen fekalni kanalizacijski sistem, ki je ustrezen, preostalo območje pa ima odpadne vode speljane v pretočne individualne greznice.

Za celotno območje je predviden ločen sistem z odvodom odpadnih voda v kanalizacijo, ki se steka v Centralno čistilno napravo Kranj. Kanalizacija bo v splošnem zasnovana tako, da bo v čim večji meri odvajala odpadne vode gravitacijsko. Kjer to ni mogoče, se bo voda odvajala preko lokalnih črpališč in tlačnih vodov.

 

Prednosti za krajane:

V okviru projekta bo do leta 2020 na območju aglomeracije:

 • zgrajenih 12,7 kilometra fekalne kanalizacije,
 • zgrajenih pet črpališč odpadne vode,
 • obnovljenih 10,7 kilometra vodovodnega omrežja,
 • dograjenih 8,6 kilometra meteorne kanalizacije,
 • dodatno dograjenih nekaj več kot 2,2 kilometra javne razsvetljave,
 • na lokalni cesti (št. 183 181: Kranj–Britof) na odseku med odcepom za Oljarico in trgovino Mercator, kjer danes ni zgrajenega pločnika in ni zagotovljene niti minimalne prometne varnosti, bo zgrajen pločnik v dolžini 250 metrov. S povezavo bo med že zgrajenima pločnikoma na SV in JV strani omenjenega odseka ceste bosta zagotovljena trajna prometna varnost in nemoten dostop prebivalcev do njihovih domov v tem delu naselja.

 

 

Kaj v Kranj prinaša celotni projekt GORKI2?

Z obsežnimi gradbenimi deli bomo v obeh aglomeracijah skupno 2.664 prebivalcem zagotovili boljše življenjske pogoje ter vzpostavili pogoje za čisto in zdravo okolje. Do leta 2020 bomo zagotovili:

 • najmanj 95-odstotno priključenost na enoten kanalizacijski sistem, ki se zaključuje s Centralno čistilno napravo Kranj, in sicer tako na območju Mlake kot tudi na območju Britofa in Predoselj,
 • najmanj 97-odstotno opremljenost območij z odvajanjem in čiščenjem komunalnih odpadnih voda,
 • zgrajenih bo nekaj več kot 17 kilometrov kanalizacijskega omrežja,
 • zgrajenih bo pet črpališč odpadne vode, ki se bodo priključila na obstoječi kanalizacijski sistem z obstoječo centralno čistilno napravo v Kranju,
 • poleg infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda bo na območju obnovljen tudi vodovod. Obnovljeni in dograjeni bosta tudi meteorna kanalizacija ter javna razsvetljava. Dodatno bo na delu nevarnega cestišča v Britofu zgrajen pločnik.