Pogosta vprašanja

Pogosta vprašanja so tista, ki jih občani v naseljih Britof in Predoslje zastavljajo najpogosteje.

Na zastavljena vprašanja so pripravljeni kratki in preprosti odgovori, ki so vam lahko v pomoč pri razumevanju poteka projekta. Odgovori so zgolj informativne narave.

Kaj bo zgrajeno v naseljih Britof, Predoslje in Orehovlje?

V naseljih Britof, Predoslje in Orehovlje bodo potekala naslednja dela:

 • zgrajeno bo približno 12,7 km fekalne kanalizacije, vključno s petimi črpališči,
 • obnovljeno bo vodovodno omrežje v dolžini 10,7 km,
 • zgrajena bo meteorna kanalizacija v dolžini 8,6 km,
 • zgrajena bo javna razsvetljava v dolžini 2,2 km,
 • na novo bo zgrajen pločnik v Britofu (z gradnjo pločnika v dolžini približno 250 m bosta povezana že zgrajena pločnika na SV in JV strani omenjenega odseka ceste, zagotovljena pa bosta trajna prometna varnost in nemoten dostop prebivalcem do njihovih domov v tem delu naselja).

Kdo je izvajalec del in kdo opravlja nadzor?

Dela izvaja podjetje Riko, d. o. o., s partnerjem Pirc gradnje, d. o. o. Nadzor izvaja podjetje Proplus inženiring, d. o. o.

Na koga se lahko obrnem v primeru dodatnih vprašanj glede gradnje?

Za dodatne informacije se lahko obrnete neposredno na izvajalce in nadzornike:

 • predstavnika izvajalca: Alen Slavinc (041 805 005) in Renato Jovičić (040 572 999),

 • predstavnik strokovnega nadzora (Proplus, d. o. o.): Pavel Brglez (031 385 234).

Kdaj bodo dela zaključena?

Zaključek del je predviden konec leta 2020.

Ali je pri izvedbi gradbenih del predvidena sočasna gradnja preostale infrastrukture?

Vsi zunanji upravljavci infrastrukturnih vodov, ki svojih vodov še nimajo v cestnem telesu in so izkazali interes, so bili obveščeni o nameravanih posegih, ki bi lahko vplivali tudi na umeščenost njihovih vodov.

Ali bodo vozni redi avtobusov spremenjeni?

Sprememb voznega reda avtobusov ne načrtujemo. Avtobusi javnega potniškega prometa bodo v času gradnje vozili po običajnih trasah in voznih redih, saj popolnih zapor na teh trasah ne bo, možne pa so kratkotrajne polovične zapore. Tudi šolski avtobusi bodo večinoma vozili po obstoječih trasah in urnikih. V primeru morebitnih trenutnih sprememb bomo o tem obvestili šole.

Kje lahko pridobim informacije o cestnih zaporah in moteni oskrbi z vodo v naseljih Britof, Predoslje in Orehovlje?

Vse te informacije lahko najdete na spletni strani Mestne občine Kranj (www.kranj.si) in na spletni strani projekta GORKI2 (www.gorki2.si). Objavljene bodo tudi v lokalnih medijih.

Ali je priklop na javno kanalizacijo obvezen?

Da. Na območju poselitve, kjer se na novo zgradi javna kanalizacija, je uporabnik dolžan greznico opustiti in se v roku šestih mesecev po prejemu obvestila o obvezni priključitvi priključiti na javno kanalizacijo. Uporabnik mora greznico očistiti in zasuti ali pa jo lahko uporabi za drug namen (npr. kot zbiralnik vode – deževnice).

Kdaj bo mogoč priklop na novo kanalizacijsko omrežje?

Priklop na novo kanalizacijsko omrežje bo mogoč takoj, ko bo za posamezni vod pridobljeno uporabno dovoljenje. Priključitev na javno kanalizacijsko omrežje uporabnik izvede na podlagi pisnega soglasja izvajalca javne službe. Po Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju Mestne občine Kranj je skrajni rok za priključitev šest mesecev.

Kdo krije strošek hišnega priključka?

Strošek izgradnje hišnega priključka krije lastnik objekta. Izvede ga lahko v lastni režiji ali z izvajalcem po lastni izbiri.

Kako vplivajo pridobljena nepovratna sredstva na višino komunalnega prispevka?

Pridobitev nepovratnih sredstev iz kohezijskega sklada in državnega proračuna seveda vpliva na višino komunalnega prispevka. Ta je nižji, kot bi bil, če bi infrastrukturo gradili v lastni režiji.

Kaj je aglomeracija?

Aglomeracija je območje poselitve, kjer sta poseljenost ali izvajanje gospodarske ali druge dejavnosti zgoščena tako, da sta mogoča zbiranje komunalne odpadne vode v kanalizacijo in njeno odvajanje po kanalizaciji v komunalno čistilno napravo ali na končno mesto izpusta.

Aglomeracije se določijo na podlagi gostote obremenjenosti in skupne obremenitve zaradi nastajanja komunalne odpadne vode na podlagi števila stalno prijavljenih prebivalcev v posamezni kvadratni celici s površino 100 m × 100 m, pri čemer je en stalno prijavljen prebivalec en PE.

Aglomeracija Britof-Predoslje zajema naselja Britof, Predoslje in Orehovlje.

O aglomeracijah si lahko več preberete tudi na spletni strani: http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/medijsko_sredisce/2017/03_Marec/1-Aglomeracije_novelacija-2017.pdf.

Kaj je ID aglomeracije?

ID je identifikacijska številka veljavne aglomeracije. Številko in obseg aglomeracije določita Ministrstvo za okolje in prostor.

Kaj je PE?

Populacijski ekvivalent (PE) je enota za obremenjevanje vode z organskimi biološko razgradljivimi snovmi, ki ustreza onesnaženju, ki ga v enem dnevu povzroči en prebivalec.

Kakšna je razlika med primarnim in sekundarnim vodom kanalizacije?

Primarni vod je v primeru našega sistema »glavna žila« kanalizacije, ki se zaključi v Centralni čistilni napravi v Kranju, sekundarni vod pa predstavlja »drugi nivo« kanalizacije, na katerega se bodo priklapljali posamezni hišni priključki.

Kaj je prepovedano odlagati ali spuščati v javno kanalizacijo?

Odpadna voda ne sme vsebovati sestavin, ki bi škodovale okolju, objektom in napravam javne kanalizacije ter delavcem, ki vzdržujejo kanalizacijsko omrežje. V kanalizacijo je prepovedano odvajati:

 1. strupene snovi,
 2. odpadna topila,
 3. snovi, ki razvijajo strupene pline ali eksplozijske mešanice,
 4. jedke snovi (kisline, alkalije in soli),
 5. maščobe in odpadno olje,
 6. trdne snovi (npr. ostanki hrane, pepel, kosti, gnoj, rastlinski ostanki, trupla poginulih živali),
 7. mavec, pesek, tekstil, les, perje, dlako, steklo, žagovino, plastiko ali druge predmete,
 8. radioaktivne snovi,
 9. kužne snovi,
 10. odpadno vodo iz gnojišč, silažno vodo,
 11. sveže ali pregnito blato iz greznic,
 12. zmlete ali zdrobljene trdne odpadke (montaža nožnih sekal na iztoku v fekalno kanalizacijo je prepovedana),
 13. druge snovi, ki jih je v skladu s predpisi o emisijah snovi prepovedano odvajati v javno kanalizacijsko omrežje.

Ali se bo meteorna voda v naselju Orehovlje, tudi odvajala v meteorni vod kanalizacije?

Za območje Orehovlje je projektirano novo kanalizacijsko omrežje za meteorne vode, v katerega se bo odvajala meteorna voda samo z javnih površin (beri ceste).
Morebitni obstoječi hišni priključki meteornega odvodnjavanja, ki so v cestnem telesu, se bodo obnavljali le v obsegu gradnje predvidene komunalne infrastrukture.

Kako bo izpeljano cestišče pri izvozu za Oljarico v naselju Britof?

Cesta/izvoz Oljarica med stanovanjskima objektoma Britof 26 in Britof 29a se v tehničnih elementih ne spreminja. Zaradi izvedene komunalne opreme in hišnih priključkov se v območju celotnega izvoza za Oljarico položijo projektirane plasti asfalta, obnovijo robniki na obeh avtobusnih postajah in postavi ustrezna prometna signalizacija. Od linije obstoječega prehoda za pešce dalje bo novo asfaltirano vozišče, ki bo nivojsko v popolnoma enaki višini kot obstoječe vozišče pri prehodu, zato ne bo nikakršne “grbine” in bojazni, da bo prehod med starim in novim delom cestišča moteč.

Kje lahko pridobim informacije glede izgradnje Telekomovega optičnega omrežja v celotnem naselju Britof?

Telekom na celotnem območju naselja Britof (tako v območju GORKI 2 kot tudi v območju, kjer je komunalna infrastruktura že urejena) širi svoje TKN-omrežje.

Konkretna vprašanja  v zvezi s širitvijo Telekomovega omrežja  na posameznih lokacijah lahko občani naslovijo na: marko.davidovic@telekom.si  ali  mitja.oberzan@telekom.si.

Kdaj je predviden začetek del na kanalih O1 (O1.1, O1.2) ter O2 (O2.4) v naselju Orehovlje in kdaj bo končan pločnik v Britofu?

Gradnja na predmetnih kanalih po trenutno veljavnem planu je razvidna spodaj. Treba se je zavedati, da se lahko terminski plan tudi spreminja, zato so datumi okvirni.

Pločnik v Britofu bo, če bodo urejena vsa pravno-lastniška razmerja, predvidoma dokončan v naslednjem letu.

Kdaj bo pričetek del izgradnje kanala B18? Kako je rešeno glede začasnega parkirišča? Kako je s priključki in kdaj se bodo zgradili (nov vodovod, optično omrežje Telekom, meteorne vode....)?

Predviden rok pričetka gradnje kanala B18 je ponedeljek, 9.12.2019. Začasno parkirišče ni predvideno.  

Terminski plan izvedb ostalih aktivnosti je sledeč:

 • Hišni priključki za odpadne vode  (cca 1,00 m1 v parcelo uporabnika) se gradijo sočasno z ostalo gradnjo.
 • Obnova vodovodnih priključkov se izvede takoj po obnovi vodovoda.
 • Meteorno odvodnjavanje ostane za vse obstoječe objekte enako kot doslej.
 • TK vodi niso v lasti ali upravljanju Mestne občine Kranj, zato vas naprošamo, da za informacije glede TK omrežij kontaktirate pristojne lastnike ali upravljavce.

Živim v Predosljah, prosim za pojasnilo glede komunalnega prispevka.

Komunalni prispevek se odmerja na podlagi novega Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: odlok).

Novi odlok je bil potreben zaradi spremembe državne zakonodaje (natančneje je popisano na koncu odgovora)*, zato je bilo treba uskladiti dotlej veljavni Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: stari odlok).

Tako se zdaj komunalni prispevek odmerja na podlagi novega Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Kranj. Pri pripravi novega odloka se je upoštevalo izhodišče, da se višina komunalnega prispevka za vse vrste stavb v največji možni meri ohrani tako za novogradnje kot tudi za izboljšanje opremljenosti stavbnih zemljišč.

Bistvene spremembe v določilih med starim in novim odlokom so v različnih merilih za odmero komunalnega prispevka, ki jih določajo državni predpisi, in sicer: 

 • za velikost stavbe se upošteva bruto in ne neto tlorisna površina
 • gradbena parcela v primeru izboljšanja opremljenosti stavbnih zemljišč je določena kot površina zemljišča pod stavbo, pomnožena z računskim faktorjem površine. Vrednost tega se je prilagodila tako, da je čim bolj podoben površini minimalne gradbene parcele, povzete iz prostorskega akta, ki se je doslej uporabljala kot merilo pri izračunu komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti na podlagi starega odloka
 • stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere so povzeti po Pravilniku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 66/18).
 • na novo se uvaja prispevna stopnja zavezanca; višina komunalnega prispevka, odmerjenega po starem odloku, se ohranja tudi v novem

Kadar se zemljišče opremi z dodatno vrsto komunalne opreme, na katero se obstoječi objekt doslej ni mogel priključiti oziroma je ni mogel uporabljati, se komunalni prispevek odmeri zaradi izboljšanja opremljenosti zemljišča. Zavezanec za plačilo odmerjenega komunalnega prispevka je lastnik objekta, ki se na novo priključuje na javno kanalizacijsko omrežje.

Komunalni prispevek bo odmeril občinski organ z odločbo po uradni dolžnosti, kar pomeni da zavezancem ni treba vlagati vlog.

Podatke o zmogljivosti in namembnosti objekta, potrebni za izračun komunalnega prispevka, bodo pridobili iz uradnih nepremičninskih evidenc, podatek o lastništvu in deležu lastništva pa iz zemljiške knjige. Komunalni prispevek bodo izračunali sorazmerno glede na lastniški delež na stavbi.

Vsem obstoječim stavbam, ki prenehajo z uporabo lastnih individualnih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadne vode in se priključijo na javno kanalizacijsko omrežje, se prizna minula vlaganja v lastne individualne sisteme.  Na podlagi primerjave izračunanih komunalnih prispevkov po starem in novem odloku, se je upoštevalo izhodišče, da se z novim odlokom ohrani podobno višino komunalnega prispevka glede na stari odlok, zato se je višina priznanih minulih vlaganj računsko prilagodila. Ohranilo se je tudi določilo o obročnem odplačevanju komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje.

Višina komunalnega prispevka za stanovanjski objekt na podlagi povprečnih površin parcel (372,00 m2) in bruto tlorisnih površin stavb (278,00 m2) v naselju Predoslje tako s priznanimi vlaganji znaša 1.676,90 evrov.

Za vse stavbe na območju, ki se bodo priključile na javno kanalizacijsko omrežje, bodo njihovi lastniki prejeli informativne izračune o odmeri komunalnega prispevka, v katerih bodo natančneje opredeljena individualna merila, izračuni in druge informacije.


*
Novi odlok je bil potreben zaradi spremembe državne zakonodaje, Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19). Slednja sta na novo opredelila vsebine odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, zato je bilo treba uskladiti Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 71/2014, 30/2015 – sprememba, 49/16 – dopolnitev, 1/18 – dopolnitev).

Živim v Britofu, prosim za pojasnilo glede komunalnega prispevka.

Za vse stavbe na območju, ki se bodo priključile na javno kanalizacijsko omrežje, so njihovi lastniki že prejeli informativne izračune o odmeri komunalnega prispevka, v katerih so bila natančneje opredeljena individualna merila, izračuni in druge informacije.

Na območju Britofa se bo komunalni prispevek obračunal po starem odloku, saj se je upravni postopek začel pred uveljavitvijo novega odloka. Komunalni prispevek bo odmeril občinski organ z odločbo po uradni dolžnosti, kar pomeni da zavezancem ni treba vlagati vlog. Zavezanec za plačilo odmerjenega komunalnega prispevka je lastnik objekta, ki se na novo priključuje na javno kanalizacijsko omrežje.

Podatke o zmogljivosti in namembnosti objekta, potrebni za izračun komunalnega prispevka, bodo pridobili iz uradnih nepremičninskih evidenc in veljavnih prostorskih aktov, podatek o lastništvu in deležu lastništva pa iz zemljiške knjige. Komunalni prispevek se bo izračunal sorazmerno glede na lastniški delež na stavbi.

Vsem obstoječim stavbam, ki prenehajo z uporabo lastnih individualnih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadne vode in se priključijo na javno kanalizacijsko omrežje, se prizna minula vlaganja v lastne individualne sisteme. Možno je obročno odplačevanje komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje.

Višina komunalnega prispevka za stanovanjski objekt, na podlagi povprečnih površin parcel (364,00 m2) in neto tlorisnih površin stavb (223,00 m2) v naselju Britof, s priznanimi vlaganji, znaša 1.643,24 evrov.

Potrebujete dodatne informacije?